Statuten

STATUTEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PSYCHONOMIE
vastgesteld d.d. 10 september 1985 te Amsterdam


NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.


 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.
 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2.


 1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de psychonomie in Nederland.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten;
  2. het verzorgen van wetenschappelijke publicaties;
  3. het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de psychonomie;
  4. het onderhouden van kontakten met verwante organisaties in Nederland en het buitenland
  5. andere wettige middelen die de vereniging nuttig acht om dit doel te verwezenlijken.

LIDMAATSCHAP
Artikel 3.


 1. Leden zijn natuurlijke personen, die zich als zodanig bij het bestuur schriftelijk aanmelden.
 2. Het lidmaatschap staat open voor alle belangstellenden in psychonomisch onderzoek.
 3. Het bestuur heeft de bevoegdheid de belangstelling in de psychonomie te toetsen en op grond daarvan het lidmaatschap al dan niet toe te kennen.
 4. Het lidmaatschap eindigt door:
  1. de dood van het lid;
  2. bedanken van het lid;
  3. opzegging namens de vereniging in geval van wanbetaling na herhaalde aanmaning; opzegging geschied in dat geval door het bestuur;
  4. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de ledenvergadering.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft desalnietemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

GELDMIDDELEN
Artikel 4.


 1. De middel van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies van de leden;
  2. donaties, subsidies, legaten en erfstellingen;
  3. alle overige haar toevallende baten.

 2. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door het bestuur zal worden vastgesteld.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR
Artikel 5.


 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden die door de algemene ledenvergadering worden benoemd.
 2. Het eerste bestuur bestaat uit de oprichters.
 3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
 4. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, en zij wordt in en buiten rechte tegenover derden vertegenwoordigd door twee van de drie bestuursleden zoals genoemd in lid 3.
 5. De leden van het bestuur worden voor een tijdvak van drie jaar benoemd door de algemene ledenvergadering en zijn terstond herbenoembaar.
 6. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de secretaris notueln opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en naar de leden worden verstuurd.
 7. Het bestuur is verplicht een jaarverslag uit te brengen en rekening en verantwoording af te leggen over zijn beleid aan de algemene ledenvergadering.
 8. Het bestuur is verplicht een boekhouding te voeren en binnen zes maanden na ommekomst van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten te overleggen aan de algemene ledenvergadering.
  De penningmeester draagt voor deze zaken de verantwoordelijkheid.
 9. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in leden 7 en 8 tien jaar lang te bewaren.
 10. Het boekjaar van de vereniging (verenigingsjaar) is gelijk aan het kalenderjaar. Na het beeindigen van het boekjaar worden de boeken door een door de algemene ledenvergadering aan te wijzen deskundige nagezien.
  Het resultaat van dit onderzoek wordt door de deskundige aan het bestuur en algemene ledenvergadering medegedeeld.
  Goedkeuring door de algemene ledenvergadering strekt tot decharge van het bestuur.
 11. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
  1. het beëndigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  2. het bedanken als lid van het bestuur;
  3. ontslag of schorsing door de ledenvergadering.
   Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
  4. overlijden;
  5. na het verstrijken van de daartoe gestelde bestuurstermijn.

 12. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoeden, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD
Artikel 6.


 1. De vereniging kent een Wetenschappelijk Raad waarvan de leden door het bestuur benoemd worden voor een termijn van zes jaar.
  Lid van de Wetenschappelijke Raad is men voor maximaal twee aangesloten termijnen.
 2. De Wetenschappelijke Raad verleent gevraagd en ongevraagd advies.

VERGADERINGEN


 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het bestuur dit wenselijk achten, doch in elk geval minstens eenmaal per jaar.
 2. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering te houden waarvoor de leden via de verenigingsperiodiek bijeengeroepen worden met inachtneming van een oproeptermijn van één maand.
 3. De algemene ledenvergadering komt tenminste éénmaal per jaar in vergadering bijeen.
 4. Alle besluiten in de algemene ledenvergadering worden, behalve in de gevallen, waarin deze statuten een andere meerderheid voorschrijven, genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
 5. Besluiten in de vergadering van het bestuur worden genomen met een meerderheid van ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
  Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 8.


 1. Wijziging of aanvulling der staturen kan slechts geschieden in een algemene ledenvergadering waarin een statutenwijziging van de vereniging op de agenda staat en waarvan de tekst van te voren aan de leden is toegezonden.
  Het besluit tot wijziging casu quo aanvulling van de statuten vereist een meerderheid van tenminste drie/vierde van ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
  Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 9.


 1. Tot ontbinding der vereniging kan slechts worden besloten op een daartoe tenminste een maand van te voren uitgeschreven algememe ledenvergadering.
  Het voornemen tot ontbinding van de vereniging dient vermeld te staan op de agenda voor deze vergadering.
 2. Het besluit tot ontbinding vereist een meerderheid van tenminste drie/vierde der ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Bij ontbinding van de vereniging is de laatste daad van de algemene ledenvergadering het aanwijzen van een lid, dat de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende dertig jaar moet bewaren.

  De naam van deze "bewaarder" moet worden ingeschreven in het verenigingsregister.
 4. Nadat tot ontbinding besloten is, zla het bestuur voor de liquidatie zorgdragen.
  Het bestuur kan richtlijnen geven aan daartoe aangewezen personen.
  De na liquidatie overblijvende bezittingen der vereniging zullen door deze liquidateuren worden overgderagen aan die rechtspersoon (rechtspersonen), die daartoe door de algemene ledenvergadering bij het ontbindingsbesluit zal (zullen) worden aangewezen, die een soortegelijk doel heeft (hebben) als de onderhavige vereniging.

SLOTBEPALING
Artikel 10.


In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur der vereniging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *